«ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫНЫҢ ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ» МЕКЕМЕСІ
                                                                                                                                                                                                                                          # #   #
   Мекен жайы: Қостанай қ. Әл-Фараби, 99, kekk.kst@mail.ru Картада қарау Телефон: +7 (7142) 56-81-62 Колледж бойынша саяхат


Ішкі тәртіп ережелері

Жалпы ережелер
Осы Ереже Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік ережелеріне, «Қазтұтынуодағы Қостанай жоғары экономикалық колледжі» мекемесінің (бұдан әрі – колледж) Жарғысына сәйкес әзірленген, олар студенттердің негізгі құқықтары мен міндеттерін анықтайды, сондай — ақ Колледждегі студенттердің қызметіне байланысты басқа да мәселелерді реттейді.
Осы ішкі тәртіп ережелері негізгі жергілікті нормативтік акт болып келеді, студенттер орындауға міндетті болып табылады.

Оқу тәртібі
Оқу жылы 1 қыркүйекте басталады, екі семестрден тұрады және оқу процесінің кестесіне сәйкес аяқталады. Оқу сабақтары оқу жұмыс жоспарына сәйкес семестрге жасалған және колледж директоры бекіткен кестеге сәйкес өткізіледі.
Оқу үрдісінің кестесі мен оқу сабақтарының кестесі колледждің стендтері мен сайтында сабақтың басталуына дейін бір аптадан кешіктірмей орналастырылады. Факультативтік сабақтарды өткізу және сабақтарды ауыстыру үшін жеке кесте жасалады.
Колледжде оқу қызметінің келесі негізгі түрлері белгіленеді:
оқу сабақтары: дәріс, практикалық сабақ, семинар сабағы, зертханалық- тәжірибелік сабақ;
бақылау түрлері: емтихан, сынақ, өз бетімен жасалатын жұмыс, бақылау жұмысы, тест, бітіруші біліктілік жұмысын қорғау, мемлекеттік емтихан;
оқу жұмысының басқа түрлері: кеңес беру, тәжірибе, курстық жұмыс.
Сабақ басталғаннан кейін барлық оқу және оларға қатысты орындарда қалыпты оқу сабақтарын жүргізу үшін қажетті тыныштық пен тәртіп қамтамасыз етілуі тиіс. Оқу сабақтарын бөлуге, дәрісханаға кіруге және сабақ өту барысында дәрісханадан шығуға жол берілмейді. Оқытушы сабақты бастағаннан кейін студенттердің дәрісханадан шығып, кірулері тек оқытушының рұқсатымен ғана болады.
Білім алушылар тобының құрамы бөлім меңгерушілерінің ұсынысы бойынша директордың бұйрығымен белгіленеді. Әрбір оқу тобында, білім алушылардың пікірін ескере отырып, ең тәртіпті және үлгерімді студенттер арасынан староста сайланады.
Әрбір топта теориялық оқытуды есепке алу журналы жүргізіледі, ол оқу бөлімінде сақталады және күн сайын сабақ басталар алдында оқытушыға баға қою үшін, сондай-ақ сабаққа қатысқандарды, қатыспағандарға белгілеу үшін беріледі. Тәртіпті бұзған, сабаққа кешіккен жағдайда оқытушы білім алушының тегін тәртіптік журналға енгізеді. Дәлелді себептермен сабаққа келмеген жағдайда, студент келесі күннен кешіктірмей бұл туралы топ кураторына хабарлайды және оқуға келген бірінші күні келмеу себебі туралы мәліметтерді және белгіленген үлгідегі құжаттарды (анықтамалар, шақыру қағаздары, хаттар, жеделхаттар және т.б.) ұсынады.

Білім алушылардың құқықтары мен міндеттері

Колледж білім алушылары құқылы:
Оқу дәрісханаларын, оқу залын, кітапхананы, спорт және акт залын, басқа да оқу және оқу — қосалқы бөлмелерді, құрал — саймандарды және жабдықтарды пайдалануға;
Колледждің өзін-өзі басқару органдарына сайлану және сайлануға.
Колледж қызметінің маңызды мәселелерін шешуге қатысуға.
Колледждің қоғамдық өміріне: спорттық секциялар, көркемөнерпаздар үйірмелеріне, жастар бірлестіктеріне, конкурстарға, конференцияларға және басқа да іс-шараларға қатысуға.
Колледж әкімшілігінің бұйрықтары мен өкімдеріне заңнамамен белгіленген тәртіпте шағымдануға. Білім алушылардың қызметі бес балдық жүйе бойынша бағаланады. Әрбір білім алушы өз еңбегінің уақытылы, объективті, негізді бағалауға құқылы. Білім алушылар мен колледж қызметкерлерінің арасындағы даулы мәселелер барлық тараптардың көзқарасы мен мүдделерін ескере отырып шешілуі тиіс. Білім алушылар мен педагогтар арасындағы даулы мәселелерді шешуде қиындық туған жағдайда білім алушылар колледж әкімшілігінің мүшелеріне жүгінуге құқылы.
Қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда білім алушы неғұрлым жоғары баллға қайта тапсыруға құқылы. Семестр қорытындысы бойынша қанағаттанарлықсыз бағалары бар білім алушылар өз қаражаты есебінен қосымша сабақтар алуға және демалыс уақытында жоғары баллға қайта тапсыруға құқылы.

Колледж білім алушылары міндетті:
Таңдаған мамандығы бойынша теориялық білімді, практикалық іскерлікті және дағдыларды жүйелі түрде меңгеруге.
Міндетті оқу және практикалық сабақтарға қатысуға.
Сабаққа қажетті оқу құралдарымен және жазу құралдарымен келуге.
Білім алушылардың жұмыс үстелінде бөгде заттар болмауы тиіс. Қажетті оқу құралдарының жүйелі түрде болмауы оқу тәртібін бұзу ретінде қарастырылады.
Оқу сабақтары кезінде оқытушылардың түсіндірмесін және жолдастарының жауаптарын мұқият тыңдауға, сөйлеспеуге, бөгде істермен айналыспауға, оқытушының барлық нұсқауларын орындауға.
Оқытушыдан бірдеңе сұрауға ниет білдірген білім алушылар қолын көтеріп, оқытушының рұқсатымен орнынан көтеріліп, сұрақ қоюға міндетті. Егер білім алушы дәлелді себеппен сабаққа дайын болмаса, ол сабақ басталғанға дейін оқытушыны ескертуі тиіс. Дәлелсіз себеп бойынша жауаптан бас тарту қанағаттанарлықсыз бағаның қойылуына себеп болады.
Зертханалардағы, оқу кабинеттеріндегі сабақтар кезінде, өндірістік практика кезінде білім алушылар сабақ жетекшісі көрсеткен құралдарды, аспаптарды, жабдықтарды және басқа да құралдарды ғана пайдалануы тиіс. Қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып, оларды ұқыпты қолдануы керек.
Білім алушыларға колледж қызметкерлерінің рұқсатынсыз зертханалардан, оқу және басқа үй-жайлардан заттар мен жабдықтарды шығаруға тыйым салынады.
Сабақ кезінде дәрісханадан шығуға және кіруге білім алушылар тек оқытушының рұқсатымен ғана жасай алады. Оқу жоспарлары мен бағдарламаларында қарастырылған тапсырмалардың барлық түрлерін белгіленген мерзімде орындауға.
Сабаққа сырқаттануына немесе басқа да себептерге байланысты келмеген жағдайда білім алушы бөлім меңгерушісін және топ кураторын (үш күн мерзімнен кешіктірмей) хабардар етуге міндетті. Ауырған жағдайда білім алушы емдеу мекемесінің анықтамасын ұсынуы тиіс. Сабақта болмау себептерін құжат жүзінде растай алмаған білім алушылар оқу тәртібін бұзушылар болып есептелінеді және оларға Колледждің ішкі тәртіп ережелерімен қарастырылған шаралар қолданылады.
Дене шынықтыру сабақтарына білім алушылар спорттық формамен келуі тиіс. Спорттық костюмдерді тек дене шынықтыру сабақтары мен спорт секцияларына бару үшін ғана киюге рұқсат етіледі.
Студенттер колледжге классикалық киім үлгісімен келуі керек.
Білім алушылар мінез-құлық мәдениетінің нормаларын сақтауға міндетті.
Колледж ғимаратында: қатты сөйлесуге, шулауға, былапыт сөздер қолдануға, сабақ кезінде дәлізде жүруге, агрессивті немесе бұзақылыққа (бопсалау), дөрекі мінез-құлыққа, айқайлауға, түкіруге және т.б., мүлікті ұрлауға, басқа адамдар мен колледждің жеке мүлкін қасақана бүлдіруге, оқу корпусында, жатақханада, рұқсат етілмеген жерлерде темекі шегуге, спирттік ішімдіктерді пайдалануға, улы және есірткілік заттарды пайдалануға, құмар ойындарға тыйым салынады.
Студент академиялық адалдықты сақтауы қажет және мына жағдайларды болдырмауы тиіс: академиялық жұмысты орындау кезінде, аралық немесе қорытынды аттестаттау барысында өзіне немесе басқаға көмек көрсету мақсатында шпаргалкаларды және ақпаратты алудың басқа да заңсыз тәсілдерін пайдалануды; плагиатты пайдалануды, яғни біреудің идеяларын немесе қорытындыларын ұрлауды немесе беруді, тиісті жұмысты өз ойлары мен идеяларының нәтижесі ретінде ұсынуды.
Лайықсыз қылықтардың кез келген басқа түрлері мыналарды қамтиды: құжаттарды немесе деректерді қолдан жасау, өтірік, көшіру сақталатын ақпаратты өзгерту немесе кез келген басқа пайдалану (соның ішінде компьютерлік).
Басқа да осыған ұқсас әрекеттер, осындай бұзылушылықтарға негізделген болуы мүмкін.

Студенттік өзін-өзі басқарудың қоғамдық органдары

Студенттік кеңес өз жұмысында ҚР заңнамасын, осы Ережелерді және басқа да нормативтік құқықтық актілерді басшылыққа алады. Студенттік кеңес студенттердің жалпы жиналысында сайланған тұлғалар мен топ старосталарынан тұрады. Студенттік кеңес: топ старосталарының қызметін үйлестіреді; колледждегі қоғамдық-пайдалы жұмыстарды орындауға студенттерді ерікті түрде тартады; колледж әкімшілігіне материалдық құндылықтардың сақталуын бақылауды ұйымдастыруға көмектеседі; студенттердің мүддесін білдіреді; мәдени-бұқаралық жұмысты ұйымдастыруға жәрдемдеседі.

Оқудағы жетістіктері үшін мадақтаулар

Оқудағы жетістіктері мен колледждің шығармашылық, ғылыми және қоғамдық өміріне белсенді қатысқаны үшін студенттерге келесі көтермелеу түрлері белгіленеді: алғыс жариялау; бағалы сыйлықпен марапаттау; өзге де көтермелеу шаралары. Көтермелеу директордың бұйрығымен жарияланады, барлық ұжымның назарына жеткізіледі және студенттің жеке ісінде сақталады.

Оқу тәртібін бұзғаны үшін жауапкершілік

Оқу жоспарларын орындамағаны, тәртіп бұзғаны үшін студенттерге қатысты түрлі тәртіптік шаралар қолданылуы мүмкін: ескерту, сөгіс, жеке іске енгізу, колледжішілік есепке қою, жатақханадан шығару, колледжден шығару.
Білім алушылар мынадай жағдайларда тәртіптік жаза алуы мүмкін:
осы ішкі тәртіп Ережелерінде қарастырылған міндеттемелерді бір рет немесе жүйелі орындамағанда;
оқу бөлмелерін бағытсыз пайдаланғанда;
оқу бөлмелерін бүлдіргенде немесе қиратқанда;
алкогольдік немесе есірткілік масаң күйде келгенде;
дәлелді себептерсіз 30 сағат және одан да көп мөлшерде оқу сабақтарын жібергенде;
Қазақстан Республикасының заңнамасында қарастырылған өзге де жағдайларда. Тәртіптік жазаны қолдану колледж директорының бұйрығымен ресімделеді. Тәртіптік жаза шараларын қолдану кезінде жасалған теріс қылықтың ауырлығы, оның қандай жағдайда жасалғаны, студенттің алдыңғы оқуы мен тәртібі ескеріледі.
Студент колледжден шығарылуы мүмкін:
өз қалауы бойынша, оның ішінде ауруы бойынша немесе басқа оқу орнына ауысуына байланысты; дәлелсіз себептермен оқу сабақтарына қатыспаған жағдайда студентке:
36 сағатқа (1 айда) — ескерту жарияланады;
72 сағатқа (2 айда) — сөгіс жарияланады;
108 сағатқа (семестрде) — колледжден шығару туралы мәселе қаралады; академиялық үлгермегені үшін (3 және одан да көп қанағаттанарлықсыз баға алған жағдайда, белгіленген мерзімде академиялық қарызы жойылмаған жағдайда; заңды күшіне енген сот үкімімен белгіленген қылмыс жасағаны үшін, сондай-ақ колледж студенті атағына кір келтіретін басқа да құқыққа қарсы әрекеттер жасағаны үшін колледжден шығарылуы мүмкін.
Форс-мажорлық жағдайлар (өрт, табиғи апаттар, карантин және басқалар) кезінде азаматтық қорғаныс және төтенше жағдайлар ережелерін сақтау қажет.

Ішкі тәртіп ережелерінің орындалуын бақылауды басқару:

оқу тобына — топ кураторына;
бөлім бойынша — бөлім меңгерушісіне;
жалпы колледж