«ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫНЫҢ ҚОСТАНАЙ ЖОҒАРЫ КОЛЛЕДЖ» МЕКЕМЕСІ
                                                                                                                                                                                                                                          # #   #
   Мекен жайы: Қостанай қ. Әл-Фараби, 99, kekk.kst@mail.ru Картада қарау Телефон: +7 (7142) 56-81-62 Колледж бойынша саяхат


«Маркетинг» мамандығы бойынша ақпарат

артқа

Мамандықтың атауы: 0513000 «Маркетинг» ( салалар бойынша)
Біліктілік: 0513053 – маркетолог
Оқу түрі
— күндізгі
— сыртқы.
Оқу мерзімі
— негізгі жалпы білім базасында 2 жыл 10 ай
— жалпы орта білім базасында 1 жыл 10 ай.
Сырттай оқу түрі:
— жалпы орта білім базасында 1 жыл 10 ай
Оқу тілі – мемлекеттік, орыс.
Кәсіби қызмет саласы:
Түлектердің кәсіби қызмет объектілері нарық болып табылады(тауарлы, қор, ақпараттық; капиталдар, еңбектер т.б.), шаруашылық субъектілердің маркетингтік мүмкіндіктері, маркетингтік, зерттеулер, тұтынушылар, өндірістік және тұтынушылық мағынадағы тауарлар, қызметтер, қозғалыс элементтері (жарнама, қоғамдық байланыс, жеке контактілер); мемлекеттік мекемелер, кәсіпорын қызметтері ( мейманханалар, қоғамдық тамақтану кәсіпорындары, туристік фирмалар, экскурсия бюросы), өндірістік және делдалдық кәсіпорындар, халықаралық сауда палаталары, сауда үйлері, көлік және коммуникация, шаруашылық, саяси білімдер, қоғамдық ұйымдар, жекеліктер және социумдар .
Құзыреттілігі:
Түлектер мыналарды есте сақтау керек:
— ғылыми философиялық, діни көзқарастар, адам білімінің көп түрлілігі, ақиқат пен адасқандық, білім мен сенімдер, рационалдық және иррационалдық, рухани құндылықтары мен олардың ұғымдары туралы;
— ғылымның,саясаттың, саяси өмірдің тарихын, теориялық – әдістемелік негіздерін;
— салауатты өмір мен адам гигиенасы негіздерін;
— информатика мен ғылымның негізгі ережелерін;
— экономикалық заңдылық пен олардың көрініс түрлерін;
— Қазақстанның және басқа елдердің, ішкі экономика қызметтердіңэкономикалық өмірін мемлекеттік саяси реттеу құралдары мен әдістерін.
хабардар болу:
— әлеуметтік – гуманитарлық және экономикалық ғылым саласын негізге алып оқу;
— маркетингтің категориялы – түсінік аппараты, логистика, коммерциялық қызметтер, халықаралық сауда категориясын;
— экономика жүйесі құрылымы мен макроэкономика параметрін;
— қаржы негіздері, есеп беру мен есептілікті, ақша айналысын ұйымдастыру және реттеуді;
— Менеджменттің, маркетингтің халықаралық сауданын негізгі принциптерін,;
— тауртану негіздері және тауарлар мен қызметтің сараптамасы;
— Қазақстандағы валюталық реттеу мен бақылау, халықаралық сауданы.реттеу әдістері
білу:
-шаруашылық субъектілердің қызметін талдау, басқару ұйымдарында ғылыми негізделген қажетті түріне таңдау жүргізуді;
— кәсіби және практикалық қызметтерде статистикалық, экономикалық, математикалық әдістерді қолдану;
— қаржылық – шаруашылық қызметті ұйымдастыруда бухгалтерлік және басқарушылық принциптерді қолдануды;
— жан-жақты факторлы, дисперсионды, ковариационды, корреляциялық, регрессивті, дискриминантты, кластерлі талдамалардың негізінде маркетингтік шешімдер қабылдау;
— маркетингтік зерттеу жүргізу және тауарлық нарықтың конъюнктурасын талдауды;
— корпоративті, функционалды және инструменталды маркетингтік стратегияны және жүзеге асыру тактикасын жасауды;
— өнімнің сараптамасы мен сертификациясын білікті түрде жүргізу;
— еліміздің көрсеткіштік нәтижелерін жалпы және тауарлық ассортименттер тобы бойынша және жалпы талдау жасау нәтижелерін ресімдеу келіссөздер жүргізуді ;
меңгеруі:
— Қазақстан жерінің әлемдік тарихи процесін білім, қоғамның дамуы туралы, әр түрлі мәдениеттердің, өркениеттердің, нысандарын, әлеуметтік тәжірибені ;;
— теориялық білімдер мен практикалық дағдылар негізінде барлық санақтық бақылауды,топтау мен талдауды жүргізу,;
— шаруашылық субъектілердің ақпарат талдау әдістемесі мен маркетингтік мүмкіндіктерін анықтауды;
— тұтынушылық тауарлар мен өндіріс қаражаттарын техникалық, эксплуатациялық экономикалық, эстетикалық және басқа параметрлерін анықтау әдістерін;
— халықаралық коммерциялықмәмілелерді жүзеге асыру, сатып-алу –сату келісімін жасау және коммерциялық келіссөздер жүргізуді;
дағдыға ие болу:
— статистикалық бақылау, топтау және талдаудың барлық түрлерін жүргізу;
— маркетингтік талдау және бақылау;
— маркетингтік зерттеуді жүзеге асыру;
— тұтынушылық және өндірістік тауарлар мен қызметтердің бәсекелестікке қабілеттілік көрсеткішін анықтау;
— коммерциялық мәмілелерді жүзеге асыру сатып алу – сату келісім шартын жасау, сонымен бірге халықаралық нарық деңгейінде коммерциялық келісімдер жүргізу;
— моделдеу;
— нарыққа болжау жасай отырып, экономика- математикалық моделдеу.
сұрақтарда құзіретті болу:
— шаруашылық субъектілердің қызметтерін құқықты қамтамасыз ету;
— өнімді стандарттау және сертификациялау республикалық және халықаралық нормаларын сақтау және қолдану;
— елдерді мемлекеттік реттеу;
— маркетингтік қызметтің этикасы;
— маркетинг талдауын жүргізу;
— маркетингтік қызметті басқару;
— маркетинг стратегиясы мен тактикасын жасау.
Мамандық бойынша кәсіби практика:
Студенттердің өндірістік практикасы «Маркетинг»мамандығы бойынша жоғары кәсіби білімі болып табылатын білім бағдарламасының негізгі бөлігі және жалпы кәсіби пәндерді зерттеуге негізделеді (маркетингтік зерттеулер, маркетингтік коммуникациялар, логистика, маркетингпен басқару, тұтынушылар әрекеті, маркетинг сала қызметінде, маркетингтік жүйені зерттеу және өзгерісті басқару, халықаралық маркетинг, халықаралық бизнесті ұйымдастыру мәдениеті).
Студенттер практиканы өту барысында алған экономикалық білімдерін қолдану керек (басқарушылық, маркетингтік, коммерциялық, қаржылық, ақпараттық), оларды практикалық дағды ретінде бекітеді. Студенттер практиканы өту барысында жаңа білім мен дағдыларды меңгереді және олардың білім деңгейлерін одан әрі кеңейтуге жол ашады. Диплом алдындағы практика өндірістік практика бөлігі ретінде білікті маманды қалыптастырудың соңғы кезеңі болып табылады.Өз ісіне жауап бере алатын білікті маман қалыптасады.